Algemene voorwaarden

Decoratie en restauratie atelier Lonable, Oss KvK nr. 66729653

10 januari 2021

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle door Lonable aangegane overeenkomsten.  Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door Lonable aangegeven overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers.
 2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
 3. Waar in deze algemene overeenkomst wordt gesproken van “levering”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard ook.

Artikel 2 Offertes

 1. Al onze offertes zijn vrijblijvend bedoelt, zowel voor Lonable als voor de potentiële koper.
 2. Acceptatie van het aanbod in de offerte dient koper schriftelijk kenbaar te maken en aan de (aan)betaling te voldoen.
 3. Lonable kan de offerte aanpassen of opnieuw aanbieden als er sprake is van tussentijds gewijzigde omstandigheden, zoals prijsaanpassingen van leveranciers, of anderszins omstandigheden hiertoe naar redelijkheid en billijkheid aanleiding geven.

Artikel 3 Aanbetaling of vooruitbetaling

 1. Lonable houdt zich het recht voor de overeengekomen aanneemsom in termijnen te factureren.
  50% van de aanneemsom wordt bij aanvang gefactureerd, de rest bij oplevering.
  Meer en minder werk wordt bij de eindfactuur in rekening dan wel in mindering gebracht.

Artikel 4 Prijzen

 1. Offertes en facturen zijn vrijgesteld van OB o.g.v. artikel 25 Wet OB.
 2. Bij alle relaties vermeldt Lonable alle prijzen, tenzij anders vermeld, in Euro’s.  
 3. Prijzen vermeld op prijslijsten, websites e.d. dienen te worden beschouwd als indicatief en vrijblijvend. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5 Aflevering en leveringstermijnen

 1. De door Lonable opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen en aan de eventuele aan- of vooruitbetaling is voldaan. De door Lonable opgegeven levertijden zijn indicatief en nimmer als fatale termijn te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst. 
 2. Een overeengekomen levertermijn vervalt indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Lonable kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).
 3. Aflevering geschiedt in principe af werkplaats Oss. Indien de koper een ander afleveringsadres wenst, dient dit schriftelijk kenbaar gemaakt worden. Hieronder kunnen zowel verzendkosten als afleveringskosten voor bezorging door Lonable worden begrepen. 
 4. Zodra goederen gereed zijn en de koper hiervan in kennis is gesteld, zal facturatie plaatsvinden.
 5. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 6 Aanlevering producten door koper

 1. Indien Lonable bewerkingen uitvoert op producten door de koper aangeleverd, wordt hiervoor geen aansprakelijkheid genomen, bewerkingen worden uitgevoerd voor risico van de koper. De garantie beperkt zich tot het opnieuw uitvoeren van de bewerkingen.

Artikel 7 Reclame door koper

 1. De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens voor de uit te voeren bewerkingen die hij Lonable verstrekt heeft, indien deze niet volledig of gedetailleerd bevestigd zijn door Lonable, is een redelijke vrijheid van toepassing op artistieke of technische gronden. Tevens kunnen de door Lonable geleverde zaken van de omschrijving in de order afwijken voor zover het gaat om kleine maatverschillen, hoeveelheidverschillen en ondergeschikten wijzigingen.
 2. Klachten van de koper dienen binnen 8 dagen na levering aan Lonable schriftelijke ter kennis worden gebracht met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de betreffende zaken zijn gefactureerd. Koper dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten.

Artikel 8 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden in Euro’s, zonder enige aftrek of korting contant ter plaatse, of indien overeengekomen, door overmaking op een door Lonable aangewezen bank- of girorekening, per omgaande of binnen de overeengekomen en op de factuur vermelde betalingstermijn. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bankrekening als de dag van betaling.
 2. Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist.
 3. Bij niet nakoming van de betalingsverplichtingen is Lonable  gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen. 
 4. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 50,– alles exclusief omzetbelasting.
 5. Indien in de financiële positie, of betalingsgedrag van koper een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

 1. Door Lonable geleverde zaken blijven eigendom van Lonable tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de koper aan Lonable verschuldigd is.
 2. Lonable is te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar Lonable in eigendom toebehoren, te vorderen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
 3. Indien Lonable het nodig acht heeft Lonable het recht van de koper zekerheid ten aanzien van de nakoming zijn verplichtingen te vragen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht en behoudens in geval van opzet of grove schuld van Lonable en behoudens tot wat waartoe Lonable op grond van garanties gehouden mocht zijn, is Lonable niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, stilligschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij opdrachtgever als bij derden, ook niet indien die schade is ontstaan door opzet of grove schuld van de ondergeschikten van Lonable en door Lonable bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en/of hulpzaken.
 2. De aansprakelijkheid van Lonable is te allen tijde beperkt tot het door Lonable met betrekking tot de zich voordoende schade verzekerde bedrag. Indien er in voorkomende gevallen geen verzekeringsdekking mocht blijken te bestaan, om welke reden ook, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde.

Artikel 11 Toepasselijk recht

 1. Op de door Lonable gedane offertes en op alle door Lonable aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 Geschillenbeslechting

 1. Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door Lonable aangegane overeenkomsten en door Lonable verrichte leveringen en diensten worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 13: Persoonsgegevens

 1. Bij bestelling geeft de opdrachtgever toestemming voor volgend gebruik van zijn gegevens:
 2. Door de opdrachtgever verstrekte persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand ter gebruik voor de uitvoering van de bestelling van de opdrachtgever.
 3. De gegevens van opdrachtgever zullen alleen worden gebruikt om de opdrachtgever volledig up-to-date te houden voor wat betreft de zaken en diensten van Lonable of gerelateerde diensten van anderen die in de interesse van de opdrachtgever liggen, tenzij de opdrachtgever heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen. De verwerking van de gegevens van de opdrachtgever zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
 4. Opdrachtgever is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen indien deze gegevens niet correct zijn.